Jõhvikaga mesi 0,3 kg

Mustikaga mesi 0,3 kg

Ingveriga mesi 0,3 kg

Kaneeliga mesi 0,3 kg

Õietolmuga mesi 0,3 kg

Suiraga mesi 0,3 kg

Taruvaiguga mesi 0,3 kg

Suira, õietolmu ja taruvaiguga mesi 0,3 kg